Téma : Počítačové sítě. Internetové adresování

Adresa dokumentu na internetu (URL = Uniform Resource Locator ) se skládá z následujících částí:

Protokol, obvykle http (pro webové stránky) nebo ftp (pro archivy souborů)

znaky ://. oddělení protokolu od zbytku adresy

je běžné oddělovat adresáře nikoliv zpětným lomítkem „\“ (jako ve Windows), ale předním „/“ jako v UNIXu a jeho „příbuzných“, například v Linuxu

žlutá značka označuje protokol, fialová název domény webové stránky, modrá adresář na webové stránce a šedá název souboru

Příklad úlohy:

V síťové terminologii TCP/IP je síťová maska binární číslo, které označuje, která část IP.adresa uzlu sítě se vztahuje k adrese sítě a která část se vztahuje k adrese uzlu v této síti. Síťová adresa se získá použitím bitové konjunkce na danou adresu uzlu a její masku. Pro určení síťové adresy použijte zadanou IP adresu hostitele a masku:

Při psaní odpovědi vyberte čtyři prvky ze čtyř částí IP adresy uvedených v tabulce a napište písmena bez teček ve správném pořadí.

Příklad. Nechť hledaná síťová adresa je 192.168.128.0 a daná tabulka

V tomto případě je správná odpověď HBAF.

Řešení (metoda 1, logické „AND“ masky a čísla uzlu):

pamatujte, že každá část IP adresy (a masky) je osmibitové binární číslo, tj. desítkové číslo v rozsahu 0 až 255 (proto se každá část adresy a masky nazývá oktet)

protože 255 = 1111111111 2. všechny části IP adresy uzlu, pro který je maska 255, jsou beze změny zahrnuty do IP adresy sítě (jsou zcela spojeny s číslem sítě)

protože 0 = 00000000 2. všechny části IP adresy uzlu, pro které je maska 0, jsou v síťové IP adrese nahrazeny nulami (plně odkazují na číslo uzlu v síti)

Jsme tedy téměř na síťové adrese 10.8.X.0, kde X musí být určeno dodatečně

Převod třetí části IP adresy a masky na binární tvar

všimněte si, že maska má nejprve řetězec jedniček a pak řetězec nul jdoucí až dolů; to je správně, číslo, kde řetězec jedniček nezačíná na levém okraji (ne nejvyšší, 8. bit) nebo se uvnitř nacházejí nuly, nemůže být maskou; takže pro poslední část masky je jen několik platných čísel (všechny předcházející jedničky musí být 255)

Mezi těmito čísly se provádí logická operace „AND“; maska 224 = 11100000 2 znamená, že první tři bity příslušného čísla v adrese IP se vztahují k číslu sítě a zbývajících 5 bitů se vztahuje k adrese uzlu:

takže část čísla sítě je 224 = 11100000 2. a číslo uzlu je 11000 2 = 24.

takže úplná síťová adresa je 10.8.224.0

k nalezení odpovědi použijeme tabulku: FADE (F=10, A=8, D=224, E=0)

Řešení (způsob 2, s použitím velikosti podsítě M. Savoskin):

п. 1-4 je stejná jako u metody 1, takže zjistíme, že síťová adresa je 10.8.X.0

třetí číslo v masce (odpovídající neznámému X) je 224; taková podsíť obsahuje adresy, v nichž třetí oktet (třetí číslo IP adresy) může nabývat 256. 224 = 32 různých hodnot

vypsat adresy patřící ke všem možným podsítím tohoto druhu (třetí oktet se mění od 0 po 32):

zjistíme, že požadovaná adresa je 10.8.248.131 se objeví v podsíti s adresou 10.8.224.0; v tomto případě by bylo rychlejší získat odpověď, kdybychom tabulku sestavili od konce, t.е. z poslední podsítě

odpověď najdeme v tabulce: FADE (F=10, A=8, D=224, E=0)

Další příklad úkolu:

Petya si napsal IP adresu školního serveru na kus papíru a dal si ji do kapsy saka. Péťova matka omylem vyprala bundu se vzkazem. Po umytí našel Petya v kapse čtyři kusy IP adresy. Tyto fragmenty jsou označeny písmeny A, B, C a D. Obnovení adresy IP. Klíč k odpovědi: napište posloupnost písmen, která představují fragmenty v pořadí adresy IP.

nejdůležitější je pamatovat si, že každé ze 4 čísel v IP adrese musí být v rozsahu 0 až 255

takže okamžitě určíme, že fragment A je poslední, protože jinak by jedno z čísel bylo větší než 255 (643 nebo 6420)

fragment D (číslo 20) může být pouze první, protože možnosti jsou 3.1320 и 3.13320 dává číslo větší než 255

z fragmentů B a C musí být první z nich B, jinak dostaneme 3.1333.13 (1333 255)

pokud zapomene na platný rozsah 0.255, může existovat několik „řešení“ (všechna kromě jednoho jsou špatná)

Další příklad úlohy:

Přístup k souboru. na serveru com.edu. se provádí prostřednictvím protokolu ftp. V tabulce jsou fragmenty adres souborů kódovány písmeny od A do G. Zapište tuto posloupnost písmen, která představuje adresu zadaného souboru na internetu.

adresa souboru začíná protokolem, následuje “ :// „, název serveru, adresář a název souboru

adresář zde není uveden, takže se okamžitě zobrazí

takovou adresu lze sestavit z „kousků“ uvedených v tabulce

existují domény první úrovně com a net. a zde com je doména druhé úrovně a net je přípona názvu souboru, vše záměrně pro zmatení respondenta

htm je obvykle přípona názvu souboru ( web. stránka), ale zde se používá jako první část názvu souboru

protože odpovědí je řetězec písmen místo adresy souboru, hrozí, že dostanete špatné kódování

Další ukázkový úkol:

Maska podsítě je 32bitové binární číslo, které udává, která část IP adresy počítače se vztahuje k síťové adrese a která část IP adresy se vztahuje k adrese počítače v podsíti. Maska podsítě. nejvýznamnější bity v adrese IP počítače jsou nastaveny na 1; nejméně významné bity v adrese IP počítače jsou nastaveny na 0.Maska podsítě může vypadat například takto

11111111 11111111 11100000 00000000 (255.255.224.0)

To znamená, že 19 nejvýznamnějších bitů v adrese IP obsahuje adresu sítě, zbývajících 13 nejméně významných bitů obsahuje adresu počítače v síti. Pokud je maska podsítě 255.255.255.240 a IP adresa počítače v síti 162.198.0.44, pak by pořadové číslo počítače v síti bylo

tento problém je podobný předchozímu s tím rozdílem, že se nejedná o číslo sítě, ale o číslo počítače (uzlu) v této síti

Pro zobrazení si vyberte dokument z archivu:

Vybraný dokument k zobrazení 0004f8d9-79025535.docx

Nastavení počítačové sítě. Adresa.

Při připojování počítače k síti je třeba v nastavení TCP (Transmission Control Protocol) / IP (Internet Protocol) zadat IP adresu počítače a síťovou masku.

IP adresa jednoznačně identifikuje uzel (počítač) v síti. První část IP adresy je síťová adresa, druhá část je adresa uzlu (číslo počítače).

Síťová maska udává, která část IP adresy uzlu se vztahuje k síťové adrese a která k uzlu v této síti, a je potřebná k určení počítačů ve stejné podsíti

Adresa IP a maska se skládají ze čtyř desetinných čísel oddělených desetinnými tečkami (každé číslo v rozsahu 0255). IP adresa: 192.168.123.132; Maska: 255.255.255.0

vždy vpředu je „1“ a vzadu „0“ Například, 255.255.224.0=11111111.11111111.11100000.00000000

Vysoké bity (vlevo) s hodnotou “ 1 “ jsou přiděleny v adrese IP počítače pro síťovou adresu;

dolní bity (vpravo) s hodnotou “ 0 “ jsou vyhrazeny pro IP adresu počítače v síti;

Číslo “ 0 “ v masce určuje, kolik počítačů může být v dané síti připojeno.

Maska se rovněž skládá ze čtyř čísel (v rozsahu 0.255 ),

Určete pořadové číslo počítače v síti.

IP.adresa: 11000000.10101000.01111011.00101010

Maska: 11111111.11111111.11111111.11 000000

Nulové bity masky a odpovídající bity IP adresy, které určují číslo počítače v síti: 101010 2 = 42 10 (číslo počítače (uzlu)=42)

Při zadané adrese IP hostitele a masce určete síťovou adresu.

Síťová adresa je výsledkem bitové konjunkce (násobení bitů) masky a čísel adres uzlů (binární kód).

Převod výsledku na desetinný zápis: 218.137.216.0. síťová adresa

Pomocí masky určete počet počítačů v síti.

Celkový počet nulových bitů je 9 ( N )

Počet počítačů 2 N : 2 9 = 512

Pro hostitele s IP adresou 111.81.208.27 síťová adresa je 111.81.192.0. Jaká je nejmenší možná hodnota pro třetí levý bajt masky?

Zadejte třetí bajt adresy IP a síťovou adresu v binárním zápisu:

S jakým číslem spojím 110100002. získat 110000002 ? Je zřejmé, že první dvě číslice musí být jedničky a čtvrtá nula.

Je to buď 11000000, nebo 11100000. Úloha vyžaduje nalezení nejmenší hodnoty, která je 11000000. Proto: 110000002 = 19210

READ  Zkontrolujte geolokaci předplatitele podle telefonního čísla

Pro hostitele s IP adresou 98.162.71.94 síťová adresa je 98.162.71.64. Jaký je NEJvětší počet možných adres v dané síti?

Vložíme čtvrtý bajt IP adresy a síťovou adresu v binární podobě, třetí bajt se nevejde (71) t.к 01000111 (poslední):

Všimněte si, že první tři bity vlevo od síťové adresy jsou stejné jako u IP adresy, za nimiž následují nuly. Chcete-li zjistit, jaký je největší možný počet adres v síti, zjistěte počet nulových bitů v posledním bajtu masky. Hodnota posledního bajtu v masce je tedy 11 0000002 = 19210 (maximální počet „0“). Počet nul v posledním bajtu masky je 6.

Největší možný počet adres v této síti je tedy 2 6 = 64.

Pro uzel s adresou IP 98.162.71.94 síťová adresa je 98.162.71.64. Který je NEJMENŠÍ možný počet adres v síti?

Zapišme čtvrtý bajt adresy IP a síťové adresy v binárním zápisu:

Všimněte si, že první 3 bity vlevo od síťové adresy jsou stejné jako u IP adresy, za nimi následují nuly. Chcete-li zjistit, jaký je nejmenší možný počet adres v síti, zjistěte počet nulových bitů v posledním bajtu masky. Hodnota posledního bajtu v masce je tedy 111 000002 = 22410 (MIN číslo „0“, pravidlo masky, vlevo „1“, vpravo „0“, t.е. musí následovat „0“ za „1“). Počet nul v posledním bajtu masky je roven 5.

Nejmenší možný počet adres v této síti je tedy 2 5 = 32.

Vše o IP adresách a jak s nimi pracovat

Není to tak dávno, co jsem napsal svůj první článek o Habru. V mém článku byla jedna nepříjemná drobnost, kterou uživatelé, kteří rozumí správě sítě, okamžitě objevili. Drsné je, že jsem v laboratoři zadal špatné IP adresy. Udělal jsem to záměrně, protože jsem si myslel, že pro nezkušené uživatele bude snazší pochopit téma VLAN na jednodušším příkladu IP, ale jak už upozornilo několik uživatelů, nelze zveřejnit materiál s klíčovou chybou v něm.

V článku jsem se nerozhodl tuto chybu opravit, protože její odstranění by nedávalo smysl celé naší dvoudenní diskusi, ale rozhodl jsem se ji opravit v samostatném článku s uvedením problému a vysvětlením celého tématu.

Nejprve si řekneme, co je to IP adresa.

IP-adresa je jedinečná síťová adresa uzlu v počítačové síti založená na zásobníku protokolů TCP/IP (TCP/IP je sada internetových protokolů, o kterých si povíme v dalších článcích). IP adresa je řada 32 binárních bitů (jedniček a nul). Protože je člověk imunní vůči velkým homogenním řadám čísel, jako je tato 111000101010101010101110011110 (zde je mimochodem 32 bitů informace, jako 32 čísel ve dvojkové soustavě), bylo rozhodnuto rozdělit řadu na čtyři 8bitové bajty a vznikla následující posloupnost: 11100010.10100010.00101011.10011110. To nám příliš neusnadnilo život a bylo rozhodnuto převést tuto posloupnost na posloupnost čtyř čísel v desítkové soustavě, tj. 226.162.43.158. 4 bity se také nazývají oktety. Tato IP adresa je definována protokolem IPv4. Pomocí tohoto adresního schématu lze vytvořit více než 4 miliardy IP adres.

Maximální možné číslo v jakémkoli oktetu je 255 (protože ve dvojkové soustavě je to 8) a minimální možné číslo je 0.

určení, čísla, počítače, síti

Dále se budeme zabývat tím, co se nazývá třída IP (zde byla laboratorní zpráva nepřesná).

IP adresy jsou rozděleny do 5 tříd (A, B, C, D, E). A, B a C jsou komerční adresní třídy. třída D je určena pro multicast a třída E pro experimentování.

Třída A: 1.0.0.0. 126.0.0.0, maska 255.0.0.0 Třída B: 128.0.0.0. 191.255.0.0, maska 255.255.0.0 Třída C: 192.0.0.0. 223.255.255.0, maska 255.255.255.0 Třída D: 224.0.0.0. 239.255.255.255, maska 255.255.255.255 Třída E: 240.0.0.0. 247.255.255.255, maska 255.255.255.255

Nyní k „barvě“ IP. IP adresy mohou být bílé nebo šedé (nebo veřejné či soukromé). Veřejná IP adresa je IP adresa, která se používá pro přístup k internetu. Adresy používané v místních sítích se označují jako privátní. Privátní IP adresy nelze směrovat na internetu.

Veřejné adresy se přidělují veřejným webovým serverům, aby se na ně mohl člověk dostat bez ohledu na svou polohu, tj. přes internet. Například herní servery jsou veřejné, stejně jako servery Habr a mnoho dalších webových zdrojů. Velký rozdíl mezi privátními a veřejnými IP adresami spočívá v tom, že pomocí privátní IP adresy můžeme počítači přiřadit libovolné číslo (pokud se nepřekrývá), což u veřejných adres není tak snadné. Přidělování veřejných adres je řízeno různými organizacemi.

Předpokládejme, že jste mladý síťový inženýr a chcete dát svůj server všem uživatelům internetu. K tomu potřebujete získat veřejnou IP adresu. Chcete-li ji získat, kontaktujete svého poskytovatele internetu a ten vám přidělí veřejnou IP adresu, ale nemůže ji získat z rukávu, takže se obrátí na LIR (Local Internet Registry), který vašemu poskytovateli internetu přidělí několik IP adres, a poskytovatel internetu vám z této skupiny přidělí jednu adresu. Místní poskytovatelé internetových služeb nemohou jen tak z ničeho nic přidělit několik adres, takže se musí obrátit na RIR (regionální internetový registr). Regionální internetový registrátor se následně obrátí na IANA (Internet Assigned Numbers Authority), mezinárodní neziskovou organizaci. IANA je řízena organizací ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers). Takový složitý proces je nutný, aby nedocházelo k záměně veřejných IP adres.

Protože budujeme místní sítě (LAN), budeme používat privátní IP adresy. Abyste s nimi mohli pracovat, musíte vědět, které adresy jsou soukromé a které ne. Níže uvedená tabulka obsahuje seznam privátních IP adres, které použijeme k vytvoření našich sítí.

Z výše uvedeného vyplývá, že při vytváření sítí LAN se mají používat adresy z rozsahu uvedeného v tabulce. Při použití jiných síťových adres, např. 20. nebo 30. (protože tyto adresy budeme používat v laboratoři), budeme mít problém s nastavením skutečné sítě.

V tabulce privátních IP adres vidíte třetí sloupec, kde je zapsána maska podsítě. Maska podsítě. bitová maska určující, která část IP adresy síťového uzlu se vztahuje k síťové adrese a která k adrese samotného uzlu v dané síti.

Všechny IP adresy mají dvě části. síťovou a hostitelskou. Síť je část IP, která se v celé síti nemění, a všechny adresy zařízení začínají číslem sítě. Uzel je měnící se část IP. Každé zařízení má v síti svou vlastní jedinečnou adresu, která se nazývá uzel.

Existují dva způsoby zápisu síťové masky: prefixový a desetinný. Například maska privátní podsítě A vypadá v desítkové soustavě jako 255.0.0.0, ale při mapování sítě není vždy vhodné používat desetinný zápis. Jednodušší je zapsat masku jako prefix, tj. /8.

Protože maska je vytvořena přidáním prvního oktetu vlevo a ničeho jiného, potřebujeme k jejímu rozpoznání znát pouze počet jedniček, které jsou v masce vystaveny.

Pracovní řešení

V terminologii TCP/IP je síťová maska binární číslo, které udává, která část IP adresy stanice v síti se vztahuje k síťové adrese a která k adrese stanice v síti. Maska se obvykle zapisuje podle stejných pravidel jako IP adresa. ve tvaru čtyř bajtů, přičemž každý bajt se zapisuje jako desítkové číslo. Maska začíná jedničkami (vyššími bity) a pak od určitého místa nulami. Síťová adresa se získá použitím bitové konjunkce na danou IP adresu hostitele a masku.

Pokud je například IP adresa uzlu 211.132.255.41 a maska je 255.255.201.0, síťová adresa je 211.132.201.0

Pro hostitele s IP adresou 200.15.70.23 síťová adresa je 200.15.64.0. Jaká je nejmenší možná hodnota třetího levého bajtu masky? Odpověď zapište jako desetinné číslo.

určení, čísla, počítače, síti
 • Třetí bajt zleva odpovídá číslu 70 v adrese IP a číslu 64 v síťové adrese
 • Síťová adresa je výsledkem bitové konjunkce masky a binární adresy IP:
 • Nejmenší možná hodnota masky může být:

Nejvýznamnější bit je považován za jedničku (i když je možná i nula), protože po něm následuje zaručená jednička. Jak známo, v masce jsou nejprve jedničky a pak nuly (nemůže to být takto: 0100, ale může to být takto: 1100)

12 přiřazení. Demonstrační zkouška z informatiky 2018:

V síťové terminologii TCP/IP je síťová maska binární číslo, které udává, která část IP adresy síťové stanice se vztahuje k síťové adrese a která k adrese stanice v síti. Obvykle se maska zapisuje podle stejných pravidel jako IP adresa. ve tvaru čtyř bajtů a každý bajt je zapsán jako desítkové číslo. Vyšší bity jsou nejprve jedničky a pak nuly na jiném místě masky. Síťová adresa je výsledkem použití bitové konjunkce na zadanou IP adresu uzlu a masku.

Pokud je například IP adresa uzlu 231.32.255.131 a maska je 255.255.240.0, síťová adresa je 231.32.240.0.

READ  odesílání sms z počítače do telefonu. Náklady na odesílání mms

Pro stanici s IP adresou 57.179.208.27, síťová adresa je 57.179.192.0. Jaký je nejvyšší možný počet jedniček v bitech masky?

 • Protože síťová adresa je výsledkem párové konjunkce aplikované na danou IP adresu uzlu a masku, dostaneme následující výsledek
 • Protože první dva bajty na levé straně IP adresy a síťové adresy jsou stejné, musí mít maska v bitové konjunkci binární soustavy všechny jedničky. Т.е. 111111112 = 25510
 • Chcete-li zjistit zbývající dva bajty masky, převeďte příslušné bajty adresy IP a síťové adresy do systému 2. zápisu. Udělejme to:
 • Nyní se podívejme, jaká může být maska pro daný bajt. Očíslujme bity masky zprava doleva:
 • U pátého kousku dostaneme: ? 0 = 0. maska může obsahovat jedničku nebo 0. Protože však úloha požaduje co největší počet jedniček, musíme říci, že maska je 1.
 • U čtvrtého kousku dostaneme: ? 1 = 0. maska může obsahovat pouze 0.
 • Protože v masce jsou nejprve jedničky a pak všechny nuly, budou po této nule v bitu 4 všechny ostatní nuly. A čtvrtý levý bajt masky bude 010.
 • Získáme následující masku: 11111111.11111111.11100000.00000000. Jednotky v masce: 8 8 3 = 19

Řešení úlohy 12 (Polyakov K., možnost 33):

Pokud je maska podsítě 255.255.255.128 a adresu IP počítače v síti 122.191.12.189, číslo počítače v síti je _

 • Jednotkové bity masky (rovné jedné) určují adresu podsítě, t.к. Adresa podsítě je výsledkem bitové konjunkce (logického násobení) bitů masky a adresy IP.
 • Zbytek masky (počínaje první nulou) určuje číslo počítače.
 • Protože v binární reprezentaci je 255 osm jedniček (1111111111), bude vráceno stejné číslo, pokud je s ním spojeno jakékoli číslo (1 ∧ 0 = 0; 1 ∧ 1 = 1). Proto nebudeme brát v úvahu ty bajty v masce, které mají hodnotu 255, t.к. Ty určují adresu podsítě.
 • Začneme bajtem 128. Odpovídá bajtu 189 adresy IP. Převeďme tato čísla do binárního zápisu:
 • K určení čísla počítače se použijí ty bity IP adresy, které odpovídají nulovým bitům masky. Převeďme výsledné binární číslo do desítkového zápisu:

Řešení úlohy 12 (Polyakov K., možnost 41):

V terminologii TCP/IP je maska podsítě 32bitové binární číslo, které určuje, které bity IP adresy počítače jsou sdíleny podsítí. tyto bity masky obsahují 1. Masky se obvykle zapisují jako čtyřmístná desetinná čísla podle stejných pravidel jako IP adresy.

Pro některé podsítě se používá maska podsítě 255.255.255.192. Kolik různých počítačových adres tato maska teoreticky umožňuje, pokud obě adresy (síťová a vysílací) nepoužívají stejný počet adres?

Přístup k řešení

Ⅰ) Převod čísel 168 a 160 na dvojkovou soustavu.

Číslo 168 v binární soustavě je 101010002.

Číslo 160 v binární soustavě je 101000002.

Ⅱ) Zadejte bajt IP adresy a vynechte volný řetězec pro bajt masky a pod ním zadejte bajt síťové adresy. V každém binárním čísle je již 8 číslic, takže není třeba přidávat nuly k horním bitům.

Vidíte, že na pravou stranu bajtu masky můžete vložit pět nul.

Do šestého bitu vpravo již nelze vložit 0, protože 1 bude 0 a měla by být 1! Pokud navíc nastavíme jedničku, měly by jít dále doleva pouze jedničky, aby nedošlo k porušení hlavního pravidla kompozice masky.

Poznámka: Nulový bajt masky jsme maximálně vynásobili, ale správné by bylo také reprezentovat bajt masky jako 111100002, ale taková reprezentace nečiní bajt masky číselně minimálním.

Převést výsledný bajt masky 111000002 na desetinnou hodnotu, což je nejmenší možná číselná hodnota.

0 2 0 0 2 1 0 2 2 2 0 2 3 0 2 4 1 2 5 1 2 6 1 2 7 = 224 Odpověď je 224

Úkol (zkouška z informatiky, 2019, Moskva)

V terminologii TCP/IP je síťová maska binární číslo, které určuje, která část IP adresy stanice patří k síťové adrese a která část síťové adresy je součástí síťové adresy. na adresu samotného uzlu v této síti. Maska se obvykle zapisuje stejným způsobem jako IP adresa. jako čtyři bajty, přičemž každý bajt je zapsán jako desetinné číslo. Síťová maska obsahuje zpočátku (ve vyšších místech) jedničky a pak od určitého místa nahoru. nuly. Síťová adresa je výsledkem použití bitové konjunkce na danou IP adresu uzlu a masku.

Pokud je například IP adresa uzlu 231.32.255.131 a maska je 255.255.240.0, síťová adresa je 231.32. 240.0.

Pro uzel s IP adresou 113.191.169.34 síťová adresa je 113.191.160.0

Jaký je největší možný počet nul v bitech síťové masky??

V tomto problému musíme pochopit, jaký může být maximální počet nul v celé masce (ve 4 bajtech).

Vypište IP adresu, pod ní síťovou adresu a přeskočte řádek, kam zapisujeme bajty masky.

První dva bajty na levé straně masky jsou 255 (111111112), protože dvě čísla na levé straně IP adresy se rovnají dvěma číslům na levé straně síťové adresy.

Druhý bajt masky na pravé straně má již ve svých bitech několik nul, tj.к. Odpovídající čísla IP adresy a síťové adresy se liší! Rozdíl mohou způsobit pouze nuly v bajtu masky!

Vidíme, že nuly začínají v druhém pravém bajtu masky, a pokud nuly přicházejí, nelze je zastavit, proto je hned první bajt masky na pravé straně zcela vynulován a ve dvojkové soustavě představuje 8 nul. Z tohoto důvodu je také nejpravější bajt síťové adresy zcela vynulován! (Protože každý bit v binární reprezentaci čísla 34 je násoben 0)

Analyzujme druhý bajt vpravo.

1) Převeďte 169 a 160 na dvojkovou soustavu.

Číslo 160 bylo přeloženo v předchozím problému. Výsledek je 101000002.

Ukázalo se, že číslo 169 ve dvojkové soustavě 101010012.

2) Vypište bajt IP adresy a pod něj, s vynecháním řádku pro bajt masky, bajt síťové adresy.

Zahájení nulování bajtu masky vpravo. Pět nul lze zapsat, protože nejpravějších 5 bitů síťové adresy je nulových a logické násobení bitů bude platit.

Šestá pozice v pravém bajtu síťové adresy je 1. Odpovídající číslice bajtu IP adresy obsahuje také 1. Odpovídající pozice v bajtu masky tedy musí také obsahovat 1. (Pokud bychom tam dali nulu, dostali bychom 10=1, což je špatně!).

Pokud by se ti vydali doleva, byli by v masce také nezastavitelní byte.

Poznámka: Pro maskovací bajt byla povolena hodnota 111100002, ale my potřebujeme maximální počet nul!

5 nul v bajtu masky a 8 nul v nejpravějším bajtu. Odpověď je tedy 5 8 = 13 nul v celé masce.

V síťové terminologii TCP/IP je síťová maska binární číslo, které udává, která část IP adresy síťového uzlu se vztahuje k síťové adrese a která k adrese samotného uzlu v dané síti. V tomto případě jsou v masce nejprve (na vysokých místech) jedničky a pak od určitého místa nuly. Maska se obvykle zapisuje podle stejných pravidel jako IP adresa. ve tvaru čtyř bajtů, přičemž každý bajt je zapsán jako desítkové číslo. Síťová adresa se vytvoří použitím bitové konjunkce na jmenovitou IP adresu stanice a masku.

Jak určit adresu počítače v síti podle jeho IP adresy

Pro začátek si zapamatujte, že IP adresa je 32místné číslo, které se obvykle zapisuje v desítkovém formátu jako posloupnost čtyř čísel oddělených tečkami, např. 11.11.312.322 nebo 128.0.0.1. Dynamickou adresu obdržíte automaticky od poskytovatele při každém připojení k síti. Používá se až do navázání dalšího spojení a při novém spojení jí bude přiřazena jiná adresa. Statická adresa je pro účastníka pevně daná a nemění se.

Pomocí nástrojů operačního systému Windows určete adresu v síti. Za tímto účelem spusťte možnost „Nastavení protokolu IP“.

Přejděte do nabídky „Start“ a „Spustit“. V zobrazeném okně zadejte příkaz cmd. Stiskněte tlačítko „OK“. Do příkazového řádku zadejte příkaz ipconfig a dokončete jej klávesou Enter. Poté se zobrazí maska podsítě, IP adresa počítače a IP adresa výchozí brány použitá pro aktuální síťové připojení.

Zadejte do příkazového řádku ipconfig/all a stiskněte klávesu „Enter“, abyste získali další informace o konfiguraci počítače. Nyní se zobrazí tzv. adresa MAC (fyzická adresa) a také údaje o síťové kartě.

Použijte také informace, které máte ve vlastnostech aktuálního připojení. Přejděte do složky „Síťová připojení“ a klikněte pravým tlačítkem myši na ikonu připojení, vyberte nabídku „Stav“ a poté kartu „Podpora“. Kliknutím na „Podrobnosti“ zobrazíte další informace, které byste mohli potřebovat.

Ve vlastnostech připojení si všimněte IP adresy, která má čtyři skupiny čísel oddělených tečkami. Toto bude adresa vašeho počítače. Pokud si prohlížíte vlastnosti svého internetového připojení, víte, že IP adresa klienta je adresa počítače, pomocí které ostatní v síti identifikují vás a vaše aktivity.

SÍŤOVÉ ADRESY

Fyzická adresa nebo adresa MAC. jedinečná adresa „zabudovaná“ do výroby. 48bitový kód síťové karty (v 16znakovém systému):

Adresa IP je adresa počítače (32bitové číslo), která se skládá z: Síťového čísla Čísla počítačů v síti (adresa uzlu):

READ  Jak nahrát fotografie ze zařízení Huawei do počítače. Lze Honor 10 připojit k televizoru?

Maska podsítě je nutná k určení počítačů ve stejné podsíti; po překrytí IP adresou (logická spojka AND) získáte číslo sítě:

Maska v binárním kódu má vždy strukturu: nejprve všechny jedničky, pak všechny nuly:

Část IP adresy, která odpovídá bitům masky rovným jedné, označuje síťovou adresu a část, která odpovídá bitům masky rovným nule, označuje číselnou adresu počítače

Tímto způsobem můžete určit, jaké může být poslední číslo masky:

Pokud dva uzly patří do stejné sítě, mají stejnou síťovou adresu.

určení, čísla, počítače, síti

Základy počítačových sítí. Téma Koncept IP adresování, masky podsítí a jejich výpočet

Vítejte u dalšího vydání. Dnes si povíme, co jsou to IP adresy a jak je používat. Co je maska podsítě, jak se počítá a k čemu slouží? Jak rozdělit sítě na podsítě a agregovat je. Pokud vás to zajímá, můžete si přečíst.

P.S. Časem tento seznam pravděpodobně doplním o další.

Začněme, nebo již pokračujme, s nejoblíbenějšími, nejotřepanějšími a nejbolestivějšími. Jedná se o adresy IP. V průběhu 4 článků byl tento koncept několikrát zmíněn a s největší pravděpodobností jste na to již přišli sami, nebo jste si ho vygooglovali a přečetli si o něm. Ale dlužím vám to říct, protože bez jasného pochopení je těžké se posunout dál.

Adresa IP je adresa používaná hostitelem na úrovni sítě. Má hierarchickou strukturu. Co to znamená?? To znamená, že každá číslice v jeho hláskování má specifický význam. Vysvětlím to na velmi dobrém příkladu. Příkladem může být běžné telefonní číslo. 74951234567. První číslice je 7. To znamená, že číslo patří do zóny Další je 495. Je to moskevská předvolba. A posledních 7 číslic jsem vybral náhodně. Tato čísla jsou přidělena okresu. Jak vidíte, je zde jasná hierarchie. To znamená, že z čísla lze vyčíst, do které země, zóny patří. IP adresy se řídí podobnou přísnou hierarchií. Je řízena organizací IANA. Úřad pro přidělování internetových čísel). Pokud je to v ruštině, je to „Správa internetového adresního prostoru“. Všimněte si, že slovo „Internet“ je psáno s velkým písmenem. Málokoho to zajímá, takže vysvětlím rozdíl. V anglicky psané literatuře se pojem „internet“ používá pro označení několika vzájemně propojených sítí. A termín „internet“ pro označení globální sítě. Musíte to tedy vzít v úvahu.

Přestože je téma tohoto článku spíše teoretické než praktické, vřele doporučuji, abyste ho brali vážně, protože ovlivňuje vaše chápání dalších témat, zejména směrování. Myslím, že není žádným tajemstvím, že jsme zvyklí přijímat číselné informace v desetinném formátu (v číslech od 0 do 9). Všechny moderní počítače však chápou informace ve dvojkové soustavě (0 a 1). Nezáleží na tom, zda je informace přenášena proudem nebo světlem. Vše bude zařízení vnímat jako signál (1) nebo ne (0). Existují pouze dvě hodnoty. Proto jsme vyvinuli algoritmus pro převod z binárního do desítkového formátu a naopak. Začnu jednoduše tím, že popíšu, jak vypadá IP adresa v desítkovém formátu. Celý tento článek je o IP adresách verze 4. O verzi 6 bude vydán samostatný článek. V předchozích článcích, laboratořích a v životě obecně jste se setkali s něčím takovým, jako je „193.233.44.12“. Toto je adresa IP v desítkové soustavě. Skládá se ze 4 čísel, tzv. oktetů, oddělených tečkami. Každé takové číslo (oktet) může nabývat hodnot od 0 do 255. Takže jedna z 256 hodnot. Délka každého oktetu je 8 bitů, celková délka IPv4 = 32 bitů. Nyní je tu zajímavá otázka. Jak je tato adresa přijímána vaším počítačem a jak s ní bude nakládáno?

Můžete to zadat do kalkulačky, která je běžně dostupná na internetu, a ta to převede do binárního formátu, ale myslím, že by to měl každý umět ručně. To je důležité zejména pro ty, kteří se chystají ke zkoušce. Budete mít k dispozici pouze papír a fixu a budete se muset spolehnout na své schopnosti. Proto vám ukážu, jak to udělat ručně. Je sestaven stůl.

Místo „x“ se píše buď 1, nebo 0. Tabulka je rozdělena do 8 sloupců, každý sloupec nese 1 bit (8 sloupců = 8 bitů = 1 oktet). Jsou uvedeny v pořadí zleva doprava. To znamená, že první (levý) bit je nejvýznamnější a má číslo 128 a poslední (pravý) bit je nejméně významný a má číslo 1. Dovolte mi vysvětlit, odkud tato čísla pocházejí. Protože systém je binární a délka oktetu je 8 bitů, pak každé číslo získáme vynásobením čísla 2 z 0 na 7. A každá ze získaných číslic je zapsána v tabulce od největší po nejmenší. Tedy zleva doprava. Od 2 na sedmou mocninu do 2 na nultou mocninu. Zde je tabulka stupňů 2.

Myslím, že je nyní jasné, jak je tabulka postavena. Rozeberme si nyní adresu „193“.233.44.12″ a podívejte se, jak to vypadá v binárním formátu. Rozebereme si každý oktet zvlášť. Vezměme si číslo 193 a podívejme se, z jakých kombinací tabulek se vyklube. 128 64 1 = 193.

Čísla, která se podílela na vytvoření kombinace, dostanou 1 a všechna ostatní 0.

Vezměte první oktet 233. 128 64 32 8 1.

Máme dlouhou bitovou sekvenci 11000001.11101001.00101100.00001100. S tímto typem pracují síťová zařízení. Posloupnost bitů je reverzibilní. Do tabulky můžete také vložit každý oktet (po 8 znacích) a získat desetinný údaj. Zadám vám zcela náhodnou posloupnost a převedu ji do desetinného tvaru. Udělejte z toho 11010101.10110100.11000001.00000011. Sestavte tabulku a zadejte do ní první blok.

Výsledky sečteme a získáme adresu 213.180.193.3. Nic těžkého, jen čistá aritmetika. Pokud se vám to zdá těžké a téměř nesnesitelné, vyzkoušejte to. Zpočátku se to může zdát děsivé, protože mnoho lidí absolvovalo školu před deseti lety a příliš mnoho toho zapomnělo. Ale mohu vás ujistit, že jakmile si to osvojíte, bude počítání mnohem snazší. A abychom si to ujasnili, dám vám několik příkladů pro vlastní výpočet (odpovědi budou pod spoilerem, ale otevřete je, až když je sami vyřešíte).

1) 10.124.56.220 2) 113.72.101.11 3) 173.143.32.194 4) 200.69.139.217 5) 88.212.236.76 6) 01011101.10111011.01001000.00110000 7) 01001000.10100011.00000100.10100001 8) 00001111.11011001.11101000.11110101 9) 01000101.00010100.00111011.01010000 10) 00101011.11110011.10000010.00111101

1) 00001010.01111100.00111000.11011100 2) 01110001.01001000.01100101.00001011 3) 10101101.10001111.00100000.11000010 4) 11001000.01000101.10001011.11011001 5) 01011000.11010100.11101100.01001100 6) 93.187.72.48 7) 72.163.4.161 8) 15.217.232.245 9) 69.20.59.80 10) 43.243.130.61

Řekni mi řešení a jak ho vyřešit. Pomocí zadané ip-adresy a masky určete číslo počítače v síti: ip-adresa maska a)162.198.0.157 255.255.255.224 б)156.128.0.227 255.255.255.248 в)192.168.156.235 255.255.255.240 г)10.18.134.220 255.255.255.192 д)122.191.12.220 255.255.255.128 е)156.132.15.138 255.255.252.0 ж)112.154.133.208 255.255.248.0

Sestavte a napište program v PASCALu, který vypíše součet záporných prvků dvourozměrného pole C [1.5, 1.3] v každém řádku. Prosím.

Program používá jednorozměrné celočíselné pole A s indexy od 0 do 9. Hodnoty prvků jsou 2,7,3,12,6,10,13,8,3,5, t.е. A[0]=2, A[1]=7 atd.д. Určete hodnotu proměnné s po provedení následujícího fragmentu programu: n:= 10; s:= 0; for i:=1 až n-1 do begin if A[i] A[i-1] then A[i]:= 2A[i]. A[i-1]; s:= s A[i] konec;

Program používá jednorozměrné celočíselné pole A s indexy od 0 do 9. Hodnoty prvků jsou 2,7,3,12,6,10,13,8,3,5, t.е. A[0]=2, A[1]=7 atd.д. Určete hodnotu proměnné s po provedení následujícího fragmentu programu: n:= 10; s:= 0; for i:=1 až n-1 do begin if A[i] A[i-1] then A[i]:= 2A[i]. A[i-1]; s:= s A[i] konec;

Zapište pořadí výměny dat mezi počítači po zadání adresy yand do adresního řádku prohlížeče. IP adresy počítačů: uživatelský počítač 1 95.124.43.156 Server DNS 8.8.8.8 let a místo 93.158.134.3

Nápověda k zadání informatiky ASAP. 30 bodů V čem je problém??nevypadá to, že 1 je y vůbec.Ačkoli odpověď je, že. Zde je kód: print(‚x y w z‘) for x in range(2): for y in range(2): for w in range(2): for z in range(2): if (((not x) or y) and (x or (not z)) or w): print(x,y,w,z) Vlastní přiřazení:

Potřebuji pomoc. Zápis (Turbo C/C). Pokud je bod uvnitř nebo na hranici, vypište „Ano“. Pokud je mimo „Ne“.

Je dáno pole velikosti N na N, jehož prvky jsou celá čísla. Nahraďte liché řádky v tabulce vektorem X. python. e-mail

| Denial of responsibility | Contacts |RSS